Tonery a náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Kancelária a škola
IT a Elektronika

Pracovné prostredie a toxické vzťahy, čo s tým?

Skoro každý z nás má skúsenosť, ako je to pracovať v toxickom prostredí. Ak vám to nič nehovorí patríte k tým šťastnejším zamestnancom, ktorí napriek pracovnému kolektívu nepocítili toxicitu. Väčšina z nás takúto skúsenosť má a cíti bezmocnosť až paniku, keď sa pracovný vzťah pokazí. Ide o situáciu, keď musíte v práci čeliť určitej negatívnej situácii. Napriek tomu, že venujeme zvýšenú pozornosť budovaniu pozitívnej firemnej kultúry, nedokážeme si vždy vybrať, s kým budeme pracovať. Disfunkčné pracovné prostredie môže viesť k zlému zdraviu a dokonca poškodiť vaše osobné vzťahy aj mimo kancelárie. Vysoký stupeň toxicity môže devastovať vaše pracovné skúsenosti a znížovať vašu pracovnú produktivitu.

 

 

 

Tipy, ako prežiť v toxickom pracovnom prostredí

 

Šikana je dnes dosť rozšírená aj v pracovnom prostredí. Bohužiaľ, toto nie je len problém správania, ktoré sa ukončí na strednej škole alebo bol charakteristický pre povinnú vojenskú službu v rokoch minulých. Čo teda robiť, ako sa správať keď zistíte, že vaše pracovné prostredie nesie známky toxicity. Prvá rada znie, prežite to, buďte silný! Ale vážne, nestaňte sa obeťou vášho toxického pracovného prostredia.

 

Zachovajte pokoj

Ono sa vraví, zachovajte paniku a utekajte, ale zachovať pokoj je to najdôležitejšie. Namiesto toho, aby ste sa vzdali v rámci zastrašovacej taktiky, vyjadrite sa, keď násilník prejaví nežiaduce správanie. Slušne, pokojne a pevne komunikujte, že nebudete tolerovať zneužívanie. Často to skráti schopnosť tyrana správať sa agresívne.

 

Upozornite o situácii vedenie

Rozhovor s nadriadeným môže byť spočiatku dosť nepríjemný. Bez ohľadu na to, ak ste vyskúšali všetko ostatné, je dôležité, aby ste o probléme informovali svojho nadriadeného. Zachovajte neutrálny postoj a hlavne sa držte faktov. Komunikujte jasne a k veci. Ak ste už podnikli nejaké kroky, aby ste situáciu zvládli a nepomohlo to, požiadajte nadriadeného o pomoc.

 

Treba si stanoviť hranice

Horšia situácia nastáva, ak toxicitu na pracovisku spôsobuje váš nadriadený. V takom prípade si treba stanoviť reálne hranice založené na faktoch prostredníctvom asertívnej komunikácie. Je síce ťažké byť asertívny v takej situácii. Dôležité je pevne a zároveň zdvorilo stanoviť očakávania na pracovisku. Ak sa nič nezmení je na čase zapojiť oddelenie ľudských zdrojov o pomoc.

Vrážanie noža do chrbta je bežnou a deštruktívnou taktikou toxických členov tímu. Ide o šírenie fám v rámci pracovného kolektívu. To vás môže doslova frustrovať a prerastať do hnevu. Bohužiaľ to môže poškodiť aj ostatné vzťahy na pracovisku. Je síce ťažké konfrontovať takzvaného nepriateľa, ale pokiaľ budete mlčať on bude mať navrch. Ako teda čeliť takejto situácii?


Ignorujte klebety 

Ak sa budete pokúšať o vrátim ti, budete vyzerať zle. Choďte si svoje. Skorými príznakmi propagátora fám je tendencia šíriť škaredé príbehy o iných alebo klebety. Vyhnite sa tejto osobe a neklesajte na jej úroveň. Buďte milí a budujte pozitívne vzťahy s ostatnými vo svojom tíme, aby ste zabránili šíreniu toxicity.


Neprekračujte zdieľanie

Dávajte si pozor na to s kým sa podelíte o svoje myšlienky. Nikdy nezdieľajte pocity, nápady (ani čokoľvek iné) s klebetníkom. Rozviňte otvorenú komunikáciu so svojím nadriadeným a uistite sa, že ako prvý pozná vaše nápady. Môžete tak zabrániť aj krádeži vašich nápadov pre team.


Konfrontácia

Znie to síce pre drvivú väčšinu ľudí desivo, konfrontácia s útočníkom môže pomôcť situácii. Niekedy sa  sa vám môže stať, že člen vášho toxického tímu vytvorí neoverenú informáciu. Väčšinou ide o nedorozumenia, ktoré sa dajú uviesť na pravú mieru a vyriešiť pokojným a otvoreným dialógom. Ak je toxicita z pozície vášho šéfa, spojte sa s čo najväčším počtom ľudí mimo vášho tímu. Je dôležité vybudovať silnú sieť na odstránenie negatívneho osočovania. 

Ak jestvuje jedna jediná zložka úspechu, je to schopnosť budovať a podporovať pozitívne vzťahy. Toxické kolektívne správanie je ničiteľom dobrej spolupráce a produktivity. Ak vaše vedenie ignoruje alebo udržiava toxicitu, možno budete chcieť zvážiť aj zmenu zamestnania. Ak sa naučíte, ako efektívne zvládnuť toxické pracovnéprostredie, tak vás to v konečnom dôsledku posunie o krok bližšie k zdravej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom.

 

Viete čo znamenajú termíny 

 

Gaslighting

Gaslighting je toxická manipulačná taktika. Ak si myslíte, že váš kolega alebo šéf vás kŕmi skresľujúcimi informáciami a potom máte pocit, že sa mýlite, je to zvyčajne jasný znak toxicity. Gaslighting súvisí s osobnými vzťahmi, ale v práci to môžeprebiehať tak, že s vami kolega alebo dokonca váš šéf manipuluje do takej miery, že spochybňujete svoj vlastný zdravý rozum a vnímanie. ide o hádzanie viny na toho druhého. Má to prvky oveľa rafinovanejšie, ako priama šikana.


Mobbing a bossing

Ide o dosť rafinované šikanovanie v pracovnom priestore. Tento výraz označuje niekoľko foriem znepríjemňovania života na pracovisku voči jednotlivcovi. Prejavy môžu byť rôzne a to od verbálnych útokov, psychického nátlaku, vydierania, poškodzovania dobrej povesti zamestnanca, až po ohováranie, sexuálne obťažovanie a podobne. Oproti tomu je bossing termín, keď šikanuje a vytvára toxicitu šéf.  Môže to robiť odlišným odmeňovaním, zvýšenými požiadavkami na výkon a podobne. 


Na záver musíme povedať, že oba vyššie popísané termíny: mobbing a bossing nie sú ako také v slovenskom právnom poriadku definované. Ich rôzne formy a prejavy však môžu napĺňať znaky skutkovej podstaty trestných činov v zmysle Trestného zákona v platnom znení alebo priestupkov podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Súčasne môžu predstavovať diskriminačné správanie v zmysle antidiskriminačného zákona, prípade zásah do osobnostných práv jednotlivca. Ten uvádza  v zmysle ust.  § 13 ZP zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok podľa odseku 3, sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Povinnosti vedúcich zamestnancov stanovuje ZP (zákoník práce) hlavne v ust. § 81/ riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, atď. Ak pociťujete v svojom pracovnom prostredí znaky toxicity alebo niečoho, ako nátlaku, čo vás odvádza od pracovnej pohody, treba nad tým premýšľať a ak je to už neúnosné začať to riešiť.