Kancelária

Open Data

Určite ste sa už stretli s pojmom Open Data v preklade otvorené dáta. Sú to verejne dostupné dáta a informácie, ku ktorým má prístup každý za rovnakých podmienok. Nielen ich prístupnosť na internete v štruktúrovanej forme, pre ďalšie hromadné strojové spracovanie je výhodou, ale aj možnosť použitia. Tá nie je podmieňovaná autorskými právami pre použitie. Tento druh dát je možné použiť opakovane pre akýkoľvek účel komerčný aj nekomerčný. Hlavným účelom otvorených dát je ich uverejnenie, ako štruktúrovaných datasetov verejnej správy.

Ak to zhrnieme do niekoľkých bodov, tak musia otvorené dáta spĺňať  niekoľko podmienok.

Prístup a dostupnosť

Všetky takéto údaje musia byť dostupné ako jeden celok a v možnom prípade za primerané náklady na ich reprodukciu. Najideálnejším spôsobom je prístup a stiahnutie cez internet. Dáta musia byť tiež dostupné v štandardnej forme s možnosťou editácie.

Možnosť opakovaného použitia a redistribúcia (zdieľania)

Dáta musia byť poskytnuté za podmienok, ktoré nezabraňujú opakovanému použitiu a redistribúcii, zdieľaniu a to vrátane zlúčenia s inými súbormi údajov (interoperabilita).
Interoperabilita je schopnosť systémov a organizácií spolupracovať. V tomto prípade ide o schopnosť zmiešať rôzne súbory údajov.

Univerzálnosť

Schopnosť každého môcť opakovane používať a znova distribuovať, zdieľať údaje. Nesmie existovať žiadna diskriminácia voči oblastiam snaženia alebo voči osobám či skupinám. Nesmú byť povolené nekomerčné obmedzenia, ktoré by bránili ich komerčnému používaniu, alebo obmedzenia použitia na určité striktne vyhradené účely. 

Datasety

Môžeme ich formulovať, ako ucelené a samostatne použiteľné skupiny spolu súvisiacich alebo nadväzujúcich údajov, informácií. Sú vytvárane, monitorované a spravované k určitému účelu a podľa rovnakej schémy.

Aký druh údajov a informácií sa zverejňuje vo forme otvorených dát

Otvorené dáta a prístup k nim sa vzťahuje na kompletné údaje vytvorené a spravované príslušnými organizáciami verejnej správy s výnimkou údajov, ktoré nesmú byť publikované a to kvôli niektorých právnym predpisom (týka sa to osobných údajov a rôznych utajovaných skutočností a iné.).

 

Open Data v kontexte verejnej správy predstavujú


- zverejnenie a sprístupnenie dátových zdrojov a to vrátane ich základného popisu každej  organizácie


- proaktívne bezplatné sprístupnenie týchto údajov neobmedzenému počtu záujemcov


- sprístupnenie údajov v tvare umožňujúcom ďalšie automatizované spracovanie, ktoré sa dosiahne dodržaním stanovených technologických štandardov, ktorých základ tvorí používanie otvorených a technologicky neutrálnych riešení


- ďalšiemu používaniu údajov nie sú kladené žiadne legálne prekážky (tým sa myslí ich spracovanie, zverejnenie, zdieľanie a spájanie s inými údajmi) 

 

Slovensko má pre otvorené dáta portál data.gov.sk a Česká republika data.gov.cz. Ten vznikol ako iniciatíva pre otvorené vládnutie so zámerom zlepšovania vládnutia a spravovania verejných vecí a zvyšovania transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Obsahom sú datasety od povinných osôb SR. Prihlásenie sa povinnej osoby na portál a poverenia zverejnenia datasetov je podmienené určitými podmienkami alebo skôr splnením určitého postupu.

Žiadateľ to môže vykonať iba elektronicky. Opravená osoba alebo zamestnanec, ktorý má eID (občiansky preukaz s čipom) alebo nastavené zastupovanie orgánu verejnej moci môže uverejňovať datasety. Po vložení občianskeho preukazu do čítačky zadáva 6-miestny osobný kód. Prebieha komunikácia medzi kartou a serverom. Po prihlásení v mene orgánu verejnej moci, ktorý zastupuje vyplní a skontroluje údaje v elektronickej žiadosti. Opravenie je možné pre danú ale aj inú fyzickú osobu (vyplnením mena, priezviska a rodného čísla). Žiadosť nie je potrebné podpisovať, stačí jej odoslanie. Spracovanie žiadosti prebieha do 5tich pracovných dní. Po tomto kroku a schválení žiadosti sa opravená osoba môže prihlásiť na portál k zverejňovaniu datasetov.

Open Data sú prínosom v rôznych oblastiach a využitie sa otvára nielen vo verejných, ale aj súkromných sférach. Štáty sprístupňujú otvorené dáta zadarmo v štandardných formátoch a štruktúrovanej forme pre každého. Tento trend má stúpajúcu tendenciu aj keď Slovensko sa radí zatiaľ so svojimi približne 205 zverenými datasetmi niekam na koniec. Spojené štáty americké doposiaľ zverejnili viac ako 80-tisíc datasetov. Anglicko je niekde na úrovni 17-tisíc datasetov. Obrovské možnosti využitia sprístupnených otvorených dát pomáhajú transparentnosti. Verejnosť tak môže kontrolovať využívanie verejných zdrojov. 

Open Data môžeme využívať v zdravotníctve na sledovanie výdavkov na zdravotníctvo a spracovanie účtov za lekársku starostlivosť, ale aj informáciách o lekároch. Ďalšie využite majú v realitách, financiách, životnom prostredí  a samozrejme aj vo vzdelávaní. Z otvorených dát dokážu profitovať nielen ľudia, firmy ale aj štát. Všetko však záleží na ochote subjektov zverejňovať takéto dáta a formát v akom budú zverejnené.