Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Reset a reštart tlačiarne, vyznáte sa v tom?

Určite ste sa už stretli s výrazmi reštart, reset alebo reboot a factory reset. Tieto výrazy sa používajú v spojitosti so systémom v počítači, mobilných zariadeniach alebo tam, kde elektronika obsahuje integrované obvody a mikroprocesory. Hoci sú tieto dva výrazy podobné, majú rozličné následky na zariadenie, kde ich použijete. Metódy použitia reštartu a resetu sa v jednotlivých zariadeniach môžu líšiť, ale v konečnom dôsledku by ste sa mali dostať k rovnakému výsledku. S reštartom a resetom sa môžete stretnúť aj pri tlačiarňach. S najväčšou pravdepodobnosťou sa o ne budete zaujímať, až keď nastane problém s tlačiarňou.
 

Čo je reštart, reset

 
Reštart je zaužívaný výraz pre vypnutie a opakované zapnutie zariadenia. Pri počítačoch sa používali dva druhy reštartu, tvrdý a mäkký reštart. Samotný počítač má dokonca zabudované hardvérové tlačidlo reset, ktoré vám dovolí vypnúť a znovu zapnúť systém, bez toho, aby vám ho poškodil alebo inak zmenil. Mäkký reštart sa vykonáva za pomoci stlačenia určitých kláves na klávesnici. Výsledok je v podstate podobný, zariadenie sa vypne a nasledovne znovu zapne. Niekedy sa reštart vyžaduje aj po nainštalovaní aktualizácie operačného sýtemu. Podobné je to aj s mobilnými zariadeniami. Aj tam existuje pojem soft a hard reset. Ak vám zamrzol systém a nedokázali ste klasicky pomocou vypínacieho tlačidla mobil vypnúť, pomohol, vám reštart mobilu (kombinácia stlačenia hardvérových tlačidiel). Túto metódu je možné použiť aj pri problémoch s tlačiarňou. Ak vám vaša tlačiareň prestane korektne pracovať, zahlási chybu alebo nechce prijať toner môžete použiť metódu vypnutia tlačiarne na tvrdo. Zapnutú tlačiareň vypnete vytiahnutím kábla priamo z elektrickej siete. To je ten najdrsnejší spôsob. Väčšinou majú tlačiarne a multifunkcie priamo od výrobcu určitú postupnosť stláčania tlačidiel pre resetovanie. 
 

Ako resetovať tlačiareň, ak vám neberie alternatívne náplne 

 
Častým problémom tlačiarní je zlá indikácia stavu náplní pri výmene. Môže sa to stať pri výmene spotrebovanej originálnej kazety za novú alternatívnu náplň, ale aj pri bežnej výmene originálnej náplne za náplň od výrobcu. Tlačiareň indikuje zle hladinu náplne alebo ju vôbec nezobrazí, ako novú náplň. Za týmto problémom stojí samotný výrobca zariadenia, ktorý označuje svoje originálne náplne čipom. Ten má na starosti sledovať niekoľko údajov o stave náplní. Vždy závisí od výrobcu, ako čip naprogramoval. Často sa užívatelia sťažujú na predčasné hlásenie o prázdnej náplni, pritom v kazete sa atrament alebo toner stále v zostatkovom množstve nachádza. Niektoré tlačiarne aj po takomto upozornení umožňujú pokračovať v tlači, až do vyčerpania zostatkového atramentu alebo toneru. Tých však veľa nie je, skôr sa stretnete s tým, že tlačiareň vám neumožní ďalej tlačiť, napriek zostatku náplne. 
Aj v takom prípade môžete použiť metódu resetovania tlačiarne alebo náplní. Metódy, ako sa vysporiadať s týmto problémom sa líšia podľa výrobcu a samotného modelu. 
 

Pre tlačiarne Hewlett Packard môžete skúsiť tento spôsob

 
Soft reset tlačiarne série HP OfficeJet 4500
 
V situácii, že po výmene prázdnej náplne za novú, zariadenia stále hlási prázdnu kazetu a vyzýva vás k výmene náplní, máte niekoľko možnosti.
1. Skontrolujete, či ste správne vložili kazetu a odstránili všetky ochranné prvky (niekedy stačí kúsok neodlepenej fólie)  
2. Overte si kompatibilitu náplne s modelom vašej tlačiarne
3. Vypnite tlačiareň tlačidlom ON/ OFF
4. Po 15 sekundách znovu zapnite zariadenie tlačidlom ON/ OFF (zvuk docvaknutia kazety signalizuje, že tlačiareň náplň overila) 
 
Ďalšia z možností pozostáva z týchto krokov:
 
1. Zapnite tlačiareň ON/ OFF tlačidlom
2. Otvorte kryt, počkajte kým sa časť, kde sú cartridge zastaví v polohe, ktorá vám umožní ich vytiahnutie
3. Odpojte napájací kábel a vyberte kazety (tie nesmú byť vybraté z tlačiarne dlhšie, ako 30 minút (na to si dajte pozor)
4. Skontrolujte kazety, či nie sú znečistené zaschnutým atramentom alebo inými nečistotami
5. Navlhčite mäkkú, bavlnenú handričku alebo vlhčený čistiaci obrúsok (na to určený) do destilovanej vody a vyčistite medené plôšky 
6. Chvíľu nechajte vyschnúť a očistené atramentové náplne znovu zasuňte do časti pre kazety a zavrite kryt
7. Zapojte napájací kábel do tlačiarne a zapnite ju
 
POZOR: Nepoužívajte handričku s vypadávajúcimi vláknami, k čisteniu nepoužívajte agresívnu tekutiny, riedidlá, benzín alebo iné rozpúšťadlá!
 
Ak ani jedna z možností nebude úspešná, môžete ešte skúsiť tvrdý reštart. Zo zapnutej tlačiarne vytiahnete na približne 30 sekúnd napájací kábel a znovu ho zapojte. Ak je tlačiareň zapojená do PC, reštartujte klasickým spôsobom aj počítač. Zapnite znovu tlačiareň. 
 
Reset tlačiarne serie HP OfficeJet 6500
 
Môžete postupovať rovnako, ako v predošlom prípade. Ak sa vám nepodarí problém odstrániť skúste možnosť vrátenia zariadenia do továrenského nastavenia (factory reset).
 
1. Zo zapnutej tlačiarne vytiahnite káble napájania a počkajte cca 30 sekúnd
2. Na ovládacom paneli stlačte a podržte tlačidlá 3 a # 
3. Počas držania tlačidiel zapojte kábel napájania do tlačiarne a tlačidlá držte počas celého štartu zariadenia 
4. Na displeji sa zobrazí oznam „part reset“
5. Skontrolujte nastavenia tlačiarne (nastavte ich, ako pri prvom spustení novej tlačiarne) 
6. Môžete vytlačiť testovaciu stranu
 
Niektoré zariadenia majú priamo na displeji aj servisné menu, ktorým sa dá vyvolať hard reset. 
 
Obnova do továrenského nastavenia tlačiarne HP LaserJet Pro CP1025, HP LaserJet Pro CP1025nw
 
Pri tomto spôsobe sa zariadenie obnoví do stavu, ako bolo defaulne nastavené vo výrobe. Volá sa to továrenské obnovenie. Zariadenie bude v predvolenom nastavení, ktoré si môžete po resete nastaviť v menu podľa seba.
 
1. Vypnite tlačiareň, odpojte napájací kábel na 30 sekúnd a znovu ho zapojte
2. Zapnite tlačiareň a podržte tlačidlo pokračovať približne 15 sekúnd
3. Rozsvieti sa kontrolka tlačidla pozor (zastav)
4. Uvoľnite tlačidlo
5. Počkajte, kým sa tlačiareň obnoví (kontrolky budú svietiť)
 

Pre tlačiarne Canon funguje tento spôsob

 
Závisí to vždy od modelu zariadenia. Pre tlačiareň Canon modelovej rady MG sa stláča tlačidlo zastavenia tlače cca 2 sekundy a nasledovne je potrebné stlačiť tlačidlo vypnutia na 2 sekundy. Tlačidlo zastaviť tlač uvoľnite a stále držíte tlačidlo vypnutia s ktorým zároveň 5 x krátko stlačíte tlačidlo zastaviť tlač. Tým prevediete reštart. Nie vždy vám však táto metóda pomôže vyriešiť vaše problémy s tlačou. 
 
Reset tlačiarní Canon - model Canon MP250, MP270
 
Postup resetovania tlačiarne:
 
1. Vypnite tlačiareň tlačidlom ON/ OFF (bez odpojenia napájacieho kábla)
2. Stlačte a podržte tlačidlo STOP/RESET a zároveň počas stlačte tlačidlo ON/ OFF
3. Podržte tlačidlo ON/ OFF a uvoľnite tlačidlo STOP/ RESET
4. Stále držte tlačidlo ON/ OFF a 2 x stlačte tlačidlo STOP/ RESET
5. Po uvoľnení tlačidla ON/ OFF by sa mala rozblikať kontrolka. Vyčkajte, kým sa na displeji zobrazí číslo 0 a kontrolka sa rozsvieti neprerušovane, bez blikania
6. 4x stlačte tlačidlo STOP/ RESET a potom tlačidlo ON/ OFF, pokiaľ sa tlačiareň nevypne
7. Zapnite tlačidlo ON/ OFF, kým displej nezobrazí číslo 1 a tlačiareň je týmto pripravená na používanie
 
Pre model Canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460 
 
(chybové hlásenie error po výmene atramentovej kazety) 
 
1. Odpojte napájací kábel
2. Stlačte tlačidlo ON/ OFF a počas držania pripojte znovu kábel napájania
3. Podržte stlačené tlačidlo ON/ OFF a 2 x stlačte tlačidlo STOP/ RESET
4. Uvoľnite tlačidlo ON/ OFF a počkajte, kým sa na displeji neobjaví číslo 0 (cca 10 sekúnd)
5. Stlačte tlačidlo + a na displeji sa zobrazí číslo 1, zároveň s rozsvietením kontroliek A4 Plain paper a A4 Photo paper
6. 2 x stlačte tlačidlo ON/ OFF a tlačidlo ikony kosoštvorca farieb – biela a zelená 
7. Vyčkajte pokiaľ tlačiareň vytlačí kontrolnú stranu
8. Displej tlačiarne zobrazí číslo 0
9. Otvorte kryt tlačiarne (nie však veko skenera) a vyberte atramentové kazety
10. Počas doby, ako je kryt otvorený tlačiareň znovu odpojte z elektrickej siete
11. Zatvorte kryt a tlačiareň zapnite
12. Do priestoru pre kazety vráťte náplne 
13. Ak všetko prebehlo v poriadku, tlačiareň je pripravená k tlači
 
Canon Pixma 
 
Obnovením tlačiarne Canon PIXMA do továrenského nastavenia sa obnovia pôvodné nastavenie zariadenia a vymažú sa všetky nastavenia, ktoré ste vykonali po zakúpení tlačiarne. Po obnove bude potrebné opätovné pripojenie tlačiarne k domácej sieti a opätovné vytvorenie celého procesu nastavenia. Je to však najjednoduchší spôsob, ako sa zbaviť všetkých problémov a chybových hlásení. Ak chcete získať prístup k možnosti obnovenia továrenských nastavení musíte vykonať niekoľko krokov. Platí pre vybrané modely Canon Pixma. V závislosti od modelu a ovládacie tlačidlá sa postup môže líšiť.
 
1. Zapnite tlačiareň a otvorte ponuku menu
2. Na navigáciu v ponuke menu nastavenia použite smerové šípky
3. Prejdite na Nastavenia zariadenia a stlačte OK
4. Teraz vyberte možnosť Obnoviť nastavenia a stlačením tlačidla OK, ktorým spustíte obnovu
 
Keď v zariadení Canon PIXMA séria MG/ MP/ MX vymeníte atramentovú kazetu, občas to spôsobí problém, ktorý môžete odstrániť niekoľkými spôsobmi. nám sa osvedčila metóda BCH resetovania atramentovej kazety.
 
1. Vypnite tlačiareň
2. Stlačte a podržte tlačidlo Stop
3. Uvoľnite tlačidlo Stop
4. Držte tlačidlo napájania a ešte 2 x stlačte tlačidlo Stop
5. Po približne 30 sekundách sa na tlačiarni zobrazí „O“
6. Pred opätovným stlačením tlačidla napájania stlačte tlačidlo Stop 4 x.
7. Opätovným stlačením tlačidla napájania tlačiareň vypnete (týmto sa proces resetovania dokončí)
8. Teraz resetujte atramentové kazety odpojením napájania tlačiarne a USB kábla
9. Pri súčasnom stlačení tlačidla napájania otvorte dvierka atramentovej kazety a napájacie káble znova pripojte pomocou tlačidla napájania
10. Zatvorte dvierka kazety a potom uvoľnite tlačidlo napájania
 

Brother

 
Pre manuálne resetovanie tonera u tlačiarne Brother DCP-L2520 DW vykonajte nasledujúce kroky:
 
1. Otvorte dvierka tlačiarne Brother DCP-L2520DW (na displeji sa zobrazí "tlačiareň otvorená"
2. Stlačte tlačidlo OK a držte ho, kým sa na displeji neobjaví hláška "vymenený valec (Replace Drum)" Akonáhle sa objaví hláška "(Replace Drum)" ÁNO/ NIE, tu nevyberajte nič a stlačte tlačidlo START
3. Stlačte tlačidlo hore a dolu, nastavte počítadlo na 00 
4. Stlačte tlačidlo OK ( 1x) pre potvrdenie Vašej voľby (tlačiareň zobrazí "Accepted", potvrdené)
5. Zatvorte dvierka tlačiarne (tlačiareň je pripravená na tlač)
 
Pre tlačiarne Brother je niekoľko spôsobov resetu toneru, vždy to závisí od daného modelu. Ak sa rozhodnete pre reset vyhľadajte si presné informácie o resetovaní toneru alebo obnovenia zariadenia do továrenského nastavenia presne pre váš model. 
 

Epson 

 
Resetovanie hladiny atramentov pre tlačiarne s tankovým zásobníkom model Epson L110/ L210/ L300/ L355/ L550
 
Reset pre tlačiarne Epson série L s tankovým zásobníkom atramentu je jednoduchšie.  Keď vykazuje hladina atramentu minimum, tlačiareň zobrazí na displeji správu, že sa čoskoro minie atrament. Aby ste mohli pokračovať v tlači "Stlačte tlačidlo Stop na 3 sekundy". Pre zachovanie kvality tlače, odporúčame pred týmto krokom doliať atrament do nádržky zásobníka tlačiarne. Zabráni sa  tým zavzdušneniu systému, ktoré môže mať za následok zníženej kvalite tlače.
 

Záver 

 
Spôsobov, ako urobiť reset hladiny atramentu alebo toneru je veľa. Ako sme už vyššie spomínali, záleží od konkrétneho modelu tlačiarne. Táto metóda vám môže s problémom zlej indikácie stavu náplní alebo v prípade, že vás zariadenie po výmene náplne stále vyzýva k výmene spotrebovanej náplne za novú. Niektoré problémy s tlačiarňou pomôže vyriešiť jednoduchý reštart zariadenia,  vypnutie a zapnutie alebo trochu drastickejšie riešenie tvrdý reset.
 
Niekde je potrebné prejsť na metódu úplného resetu, reboot tlačiarne a obnoviť tlačiareň (factory reset) do predvoleného (default setting) továrenského nastavenia. V takom prípade stratíte všetky nastavenia tlačiarne, ktoré si vykonali pri novej tlačiarni. Mnohých užívateľov odrádza a to nielen pri tlačiarňach práve tento fakt. Tlačiareň je potrebné po uplnej obnove znovu nastaviť aj pre pripojenie k sieti. 
 
Ak sa necítite ani na jeden z úkonov vyhľadajte profesionálnu pomoc v servise, kde presne diagnostikujú váš problém a odstránenia ho. V prípade, že máte zariadenie v záruke je rovnako najlepším riešením servis. My sme uviedli len niekoľko názorných príkladov a v žiadnom  prípade neberieme zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným zásahom do tlačiarne. Návody na reset tlačiarne nájdete na rôznych webových stránkach, kde si je vždy potrebné overiť aktuálnosť a pre aký model tlačiarne sú určené. Aj aktualizácia tlačiarne a nový firmware môže spôsobiť, že návod nemusí fungovať korektne. Napriek tomu, že vás označenie reštart, reset, factory reset alebo reboot môže miasť, ide vždy len o dve metódy. Kým jedna zachová všetky nastavenia zariadenia, druhá vás o ne pripraví zmenou do predvoleného nastavenia tlačiarne.