Kancelária a škola

Ste pripravení nahliadnuť do vízie, ako budeme pracovať o 10 rokov

V poslednom období sa objavilo niekoľko článkov v printových médiách, ale aj v online priestore o predpovediach, ako budeme pracovať  približne v roku 2030. Skoro všetky vízie sa zhodujú v tom, že práca ako ju dnes poznáme, nebude v priebehu niekoľkých rokov existovať. Ľudské zdroje budú nahrádzané automatizáciou, outsourcingom a samo-organizujúcimi tímami. Svet práce nadobudne rýchlo tempo v oblasti digitalizácie, automatizácie a demografických zmien.

Môžeme si predstaviť štyri odlišné scenáre, ako by mohli spoločnosti v budúcnosti riadiť zamestnancov a ako budú ľudia manažovať svoju prácu a kariéru. Tieto scenáre môžu organizáciám pomôcť v príprave na to čo príde. Jedna z možností predpokladá, že svet sa vzdiali od kapitalizmu a veľkých korporácií na základe toho, že technológie umožnia malým firmám a špecializovaným obchodníkom byť silnejšími. Prípadne by sa mohol dostať do popredia kolektivizmus, keďže spoločnosti dokážu spolupracovať na základe pocitu spoločnej zodpovednosti. Záleží či zvíťazí „ja“ alebo sa spoločnosti spoja pre vyššie dobro.

Mnohé prognózy sa opierajú o štyri základné verzie alebo ak chceme môžeme povedať aj svety, ako by mohol pracovný svet v budúcnosti vyzerať. Nemusia byť zákonite oddelené od seba. Môžu sa prelínať alebo bude práca v budúcnosti niesť vplyvné prvky všetkých týchto štyroch svetov - červeného, modrého, zeleného a žltého. Ako by teda mohli tieto verzie pracovného sveta vyzerať?

Červený svet inovácií

Základná idea červeného sveta je postavená na invidualizme a roztrieštenosti. Vyspelé technológie umožnia aj malým spoločnostiam využívať obrovské množstvo informácií, zručností a rovnako dosah na kvalitný spôsob financovania. Všetko to, čo bolo predtým (môžeme povedať dnes) dostupné len veľkým organizáciám posilní a dá neuveriteľný dosah malým firmám. Inovácie spojené s ľudským zdrojom sa premietnu do riadenia a odmeňovania pracovníkov.

Pracovná stratégia sa bude opierať o outsourcované služby a automatizáciu ľudských procesov. Trvalá práca na Full Time zanikne alebo pretrvá len asi pre 10 % pracovnej sily. V popredí budú pracovné kontrakty. Automatizácia a digitálne platformy budú normou alebo akýmsi štandardom pri lovení nových talentov. Aplikácie a rôzne nástroje budú upozorňovať organizácie, že potrebujú nové kapacity alebo zručnosti na základe konverzácii vo firme.

Talentovaní ľudia s určitými zručnosťami po ktorých je dopyt budú mať najvyššie odmeny. Pracovné kontrakty budú zahŕňať faktor, ako je duševné vlastníctvo a sloboda pracovať. Pracovníci budú odkázaní sami na seba a identifikáciu vlastných nedostatkov v zručnostiach a rozvoji svojej odbornosti. Hlavným pilierom pre každého, kto chce pracovať bude seba-rozvoj a vzdelávanie sa. Výkon sa bude posudzovať v krátkodobom horizonte, preto bude tento svet pre flexibilných a dynamických ľudí, ktorí dokážu priniesť rýchle viditeľné výsledky.

 

 

Modrý svet kráľovstva korporácii

V modrom svete, ktorý je do značenej miery inicializovaný a integrovaný sú v centre pozornosti globálne korporácie. Tie sa stávajú čoraz mocnejšími a vplyvnejšími. Dosahujú úrovne moci ako štáty. Ich hlavným cieľom je využite moci a vplyvu na ochranu cenných ziskových marží pred konkurenciou a novými dravými hráčmi na trhu.

Na pracovnom trhu sa rozpúta boj o top talentovaných pracovníkov. Tí budú mať svojich vlastných agentov na zastupovanie a riadenie svojej pracovnej kariéry. Lovci talentov a riadiace kapacity budú využívať pokročilé metriky na predpoveď budúcich požiadaviek pre talenty a na meranie a predvídanie problémov s výkonom a optimalizáciou výkonu.

Robotníci budú kategorizovaní a malé skupiny superpracovníkov, ktorí dokážu maximalizovať svoju produktivitu pomocou techník a vybavenia budú patrične oceňovaní. Drvivá väčšina ľudí bude bojovať o dočasný job. Spoločnosti prevezmú na seba služby od vzdelávania detí, starostlivosti o starších, zdravotnej starostlivosti a podobných služieb, ktoré pochádzali zo štátnych alebo iných zdrojov. Pre tých, ktorý nebudú mať pracovnú kariéru bude dostupnosť týchto služieb oveľa ťažšia. Pracovná kariéra bude pozostávať aj zo súhlasu s obsedantným sledovaním osobných údajov, údajov zdravia a výkonu v reálnom čase. Orwell by sa pousmial. Silný jedinci, ktorý dokážu odolať neustálemu tlaku a stresu budú veľmi dobre odmeňovaný. Aj keď tento svet trochu naháňa hrôzu, môžeme s určitosťou povedať, že sme už jednou nohou tam.

 

 

Zelený svet záujmu spoločností o ľudí

V tejto verzii pracovného sveta je základom kolektívnosť a integrácia poháňaná potrebou silného sociálneho vedomia. Veľký dôraz sa kladie na reakciu verejnej mienky a tým pádom sa spoločnosti podieľajú na ochrane čoraz vzácnejších prírodných zdrojov a dodržiavaní prísnych medzinárodných predpisov. Firmy presadzujú silný etický a ekologický program. Tento svet je postavený na pevných pilieroch silného sociálneho povedomia, environmentálnej zodpovednosti, rešpektovaní rozmanitosti. Zasadzovanie sa za ľudské práva a spravodlivosť sú imperatívmi spoločnosti.

Riadiaca stratégia organizácii je postavená na úlohe a správaní sa ľudí, ktorí majú priamu súvislosť s tým, ako úspešná firma je. Organizácie sa riadia určitým statusom „ľudia a spoločnosť“, kde majú všetci úlohu strážcov značky a preberajú funkcie marketingu, spoločnej zodpovednosti a kritickej analýzy údajov. Firma je úspešná do takej miery, ako je nastavená firemná kultúra.

A práve v tomto pracovnom svete musia zamestnanci dodržiavať vysoké etické štandardy a chápať, ako sa ich správanie a etika berú vážne. Ich výkon je posudzovaný na základe širokospektrálnych opatrení. Dôležitá je tu pracovná flexibilita a podpora pre účasť na spoločensky užitočných projektoch. Heslom je správať sa fér k zamestancom ohľadom ich ohodnotenia, rozvoja a pracovných podmienok.

 

 

Žltý svet, kde sú ľudia na prvom mieste

Žltý svet je kúskom kolektivizmu v roztrieštenom svete, kde zamestnanci a spoločnosti hľadajú väčší zmysel a relevantnosť. Vysoko cenená je ľudskosť. Ľudia istým spôsobom nachádzajú flexibilitu, autonómiu a naplnenie, že pracujú pre organizácie so silnými sociálnymi a etickými zásadami. Hlavným naplnením je prispievať k spoločnému dobru.

Stratégia tejto pracovnej komunity je riadenie základných funkcií, ktorú zastávajú obchodní lídri, kolektív alebo ich preberajú cechy pracovníkov. Dominuje koncept spravodlivého odmeňovania. Organizácie a pracovníci navzájom rešpektujú svoje potreby a schopnosti. Konflikty medzi technológiou a automatizáciou na jednej strane a ľudskosťou a individualitou na strane druhej sa spravidla vyriešia v prospech druhej. V tomto svete zákazníci pravdepodobne nepodľahnú automatizácii a spoločnosti budú ponúkať možnosti ľudského vodiča na autonómnych taxíkoch alebo budú produkty označovať, že ich vyrobili ľudia a nie stroje. Ľudský zdroj bude nad automatizáciou, robotikou a umelou inteligenciou. Tak ako dnes má určitú hodnotu produkt vyrobený ručne, bude mať v budúcnosti hodnotu produkt, služba vyrobená ľudským pracovníkom.

 

 

 

Trochu to naháňa strach, ale musíme si uvedomiť, že niektoré z týchto udalostí sa môžu naozaj vyplniť. Budúcnosť je pod rúškom hmly a akákoľvek vízia sa môže na 100% udiať, ale aj neudiať. Toto sú len štyri vízie, ako by sme mohli o takých 10 rokov pracovať. Možno tu bude o pár rokov pracovný svet úplne odlišný od týchto vízii. Umelá inteligencia, automatizácia naplno nastúpia do pracovného sveta a ľudský faktor bude bojovať o akúkoľvek pracovnú pozíciu. Nastať môže aj opačný scenár, že sa ľudia triezvo postavia k technológiám a budú ich naplno kontrolovať, aby k prvému scenáru nikdy nedošlo.

 

 

Odpovede sú dnes v čisto hypotetickej rovine. Ale predstavou si rôznych scenárov a učinením krokov na plánovanie už dnes môžeme čeliť budúcnosti práce s určitým náskokom.