Kancelária a škola

Digitalizácia tlače

Digitalizácia tlače a čo ďalej?

Napriek masívnej kampani a postupnej digitalizácii v odvetí tlače, má papier stále významnú pozíciu. Ak sme si mysleli, že sa jeho prioritné miesto zmení, zatiaľ tomu tak nie je. Čo sa ukrýva za pojmom digitalizácia a aký dopad, bude mať na papier, médium pre tlačiarenský priemysel. V prvom rade sa netreba báť, že papier vymizne zo všetkých odvetí, kam sa z tlačiarní dostáva. Nezaniknú tlačené periodiká a ani knihy. Sú však odvetia, kde sa archivácia na papier pomaly, ale isto nahradí digitálnou formou.
 

Čo je to digitalizácia 

Digitalizácia je zjednodušene prevod do digitálnej formy. Môže to byť prevod z analógového tvaru do digitálneho. Dobrým príkladom je prevod videozáznamov zo starých VHS kaziet na digitálne disky alebo pamäťové média, harddisky alebo dnes už aj do cloudových úložísk. Digitalizáciou prešiel aj samotný analógový signál, ktorý nahradil digitálny. Digitalizáciu sme mohli zaznamenať pri analógových prijímačoch, ktoré s nástupom digitálneho signálu bolo potrebné zmeniť na digitálné zariadenia. Procesom digitalizácie prešlo aj televízne a rádiové vysielanie. To isté sa stalo aj s analógovým audiom. Najviac sa v poslednej dobe rozpráva o digitalizácii tlače. S nástupom digitálnych fotoaparátov sa viac fotografií zálohuje na pamäťové média, prezentuje cez tv, pc alebo mobil, ako tlačí. Staré fotografie, najmä tie, ktoré majú historicky význam sa archivujú do digitálneho tvaru. Má to význam pre uchovanie ďalším generáciám, keďže samotná fotografia časom vybledne a stráca na kvalite. Aj napriek tomu, že sa dnes pre tlač používajú odolnejšie farby, ktoré si dokážu uchovať farebnú stálosť niekoľko rokov a využíva sa aj kvalitnejší papier. Digitalizáciu by sme teda mohli definovať, ako prevod informácií z analógového tvaru, obrazu a zvuku, snímanie (skenovanie)  písma, grafických tvarov, fotografií alebo aj 3D tvarov (pomocou 3D skenerov) do digitálnej (dátovej) formy. 
 

Kde nahradí digitalizácia tlače klasický papier

Ak sa pozrieme bližšie, ako je to s tlačou na papier, či už v podobe dokumentov vo firemnom prostredí, školstve alebo štátnom sektore, trendom je znižovanie spotreby papiera. Hlavne vo firmách sa pristupuje k tomu, aby sa využívala obojstranná tlač, tlač niekoľkých dokumentov na 1 hárok papiera. Ide o komplexné riešenia súhrnu ekologického a ekonomického myslenia. Prepájanie tlače na papier a digitalizácie tu bude čoraz viac viditeľné, práve kvôli finančným úsporám, ale určite tlač na papier nevymizne. To je pre niektoré a môžeme povedať väčšinu spoločností nereálne. S digitalizáciou nastane určitý pokles tlače na papier, ale tlač ako taká tu ostane naďalej. Napriek tlaku hlavne na verejnú správu prejsť na digitalizáciu, previesť papierové archívy do digitálnej podoby a transformovať napríklad poštovú komunikáciu na emailovú, to bude dlhá cesta a tlač na papier v určitých sektoroch ostane ďalej.
 
Ďalším dobrým príkladom je digitalizácia obrazov a kníh. Sektor kultúry sa s vervou pustil do zdigitalizovania starých kníh, obrazov aj filmov. Hlavne v knižnom sektore je digitalizácia starých kníh, ktoré by v papierovej podobe používaním utrpeli, táto možnosť vítaná. Rôzne knižnice previedli svoje významné diela do digitálneho tvaru. Vznikajú digitálne knižnice klasických kníh, staré rukopisy, prvotlače, hudobniny a monografie. Samotná digitalizácia má ešte jednu výhodu a to je rýchle a rozšírené vyhľadávanie a kategorizovanie, pridávanie tagov. Možnosť označenia, ako obľúbené a tvorby poznámok a komentovania. Zrazu sa dostávame do určitej interaktívnej oblasti. Môžeme kopírovať, ukladať a zdieľať.
 
Každý dokument je spracovaný OCR technológiou. Čo to znamená? Skenovaním sa prevedie z papierovej formy do digitálnej formy. A nejde len o knihy ale aj o učebnice, slovníky, encyklopédie, rôzne príručky, vedecké publikácie, beletriu, rovnako aj periodiká napríklad denníky, týždenníky, časopisy technického, zábavného či politického charakteru. Ak by sme to vnímali, ako časovú os sú to diela od 16. storočia až po súčasnú dobu. Digitálna knižnica kníh, ktoré sú staré má veľký význam pre ich zachovanie pre ďalšie generácie. Môžeme povedať, že ide o digitalizáciu nášho písomného a kultúrneho dedičstva.
 

V hlavnej úlohe skener

Pri digitalizácií dokumentov, fotografií a kníh zohrávalo hlavnú úlohu skenovanie a prevod do vhodného formátu. Pre dokumenty je to formát OCR (Optical character recognition). Skenovaním do OCR sa získa elektronická podoba dokumentu s ktorou sa dá ďalej pracovať. Pri digitalizácii dokumentov sa dnes využíva niekoľko spôsobov. Skenovanie alebo Raw skenovanie je vhodné tam, kde stačí previesť dokumenty alebo knihy do elektronického archívu. Takéto dokumenty sa dajú triediť podľa vhodnej štruktúry, typu, roku a podobne. Digitalizácia môže pomôcť aj pri vytváraní rôznych elektronických kartoték. Pre niektoré typy dokumentov je dôležitá aj katalogizácia. 
 

Digitalizácia začala skôr, než sa o nej začalo hovoriť 

S masívnym nástupom výpočtovej techniky do podnikov, ale aj domácnosti a čoraz jednoduchším prístupom k skenerom v podobe multifunkcií sa začali rôzne dokumenty, knihy, fotografie skenovať a ukladať do elektronickej podoby. Preto v podstate začala digitalizácia skôr, než sa o nej začalo vo veľkom rozprávať. Firmy zistili, že je pre nich výhodnejšie archivovať veľké množstvo dokumentov, faktúr, zmlúv a pošty do elektronickej podoby, ako uchovávať veľké množstvo dokumentov v papierovej podobe. S tým boli spojené nielen náklady na archiváciu, bezpečnosť pri citlivých dokumentoch, ale po určitom období aj náklady na bezpečné skartovanie. Digitalizáciou získali rýchlejší prístup a s využitím internetu aj prístup z akéhokoľvek miesta.
 

Aký prínosom je digitalizácia tlače 

V prospech digitalizácie, ohľadom životného prostredia je kľúčovým faktorom, znižovanie spotreby papiera. Všetko, čo sa bude dať uložiť v elektronickej podobe, bez potreby tlače. Sú dokumenty, ktoré sa budú ďalej tlačiť. Určité % zmlúv sa bude stále nachádzať v papierovej podobe, aj keď dnes už nie je problém podpísanie zmlúv a listín elektronickým podpisom. V tomto smere je viditeľný čoraz väčší tlak na znižovanie používania papiera a úspornejšie zaobchádzanie s papierom (využívanie funkcií priamo v tlačiarni, ktoré znížia náklady na papier). Menej papiera znamená väčšia ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Často sa v poslednej dobe spomína aj bezpapierová kancelária, ale aby úplne vymizol papier nie je reálne. Ani tlačené knihy nevymizli s nástupom elektronických kníh a čítačiek. Je to stále iba ďalšia alternatíva k printovej podobe. Digitalizácia dokumentov prináša vo firemnom prostredí vyššiu efektivitu, zautomatizovanie procesov spracovania dokumentov, lepšie zdieľanie a samotné vyhľadávanie v dokumentoch.  
 

Server zlyhá, papier zhorí  

Ako je to s bezpečnosťou? Dokumenty uložené, či už na pevných diskoch počítačov, v cloudových úložiskách na serveroch sú zabezpečené heslami, šifrovaním, biometriou a podobne. Že zlyhá server, vypadne internet alebo sa pokazí počítač a prídete o svoje dáta sa samozrejme môže stať. Aj keď v podnikovej sfére sú dokumenty zálohované tak, aby sa v takom prípade dokumenty nestratili. Vylúčiť sa však tieto problémy na 100 % nedajú. Počítač sa môže pokaziť, server zlyhať, tak ako môže papier zhorieť. Z histórie poznáme niekoľko prípadov, keď zhoreli vzácne listiny, knihy alebo dôležité dokumenty.