Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ako ochrániť vašu firemnú tlač pred kybernetickými hrozbami

V súčasnosti zaznamenávame rapídny nárast využívania sieťových tlačiarní v moderných kanceláriách a domácnostiach. Sieťové tlačiarne ponúkajú flexibilitu zdieľania tlačových zariadení medzi viacerými používateľmi a zariadeniami v rámci rovnakého siete. Ich schopnosť tlače a skenovania cez Cloud a mobilné zariadenia zvyšuje ich atraktivitu pre moderné pracovné prostredie. S týmto nárastom využívania prichádzajú aj zvýšené bezpečnostné hrozby a riziká, ktoré si vyžadujú pozornosť a opatrenia na ich zmiernenie.

Používatelia premýšľajú väčšinou o nebezpečenstvách kybernetických útokov na pracovisku v súvislosti s počítačmi, notebookmi a mobilmi. Kancelárske zariadenia a obzvlášť tlačiarne zapojené do podnikovej siete považujú za menej ohrozené. Sieťové tlačiarne môžu byť oveľa zraniteľnejšie a ľahšie sa infiltrujú, ako iné zariadenia. Najväčším kameňom úrazu je, že často niesu tieto tlačiarne zabezpečené samotnými podnikmi, čo kyberzločincom dáva príležitosť využiť zraniteľnosti na obídenie systému bezpečnosti a prístup k údajom na pevnom disku zariadenia alebo v podnikovej sieti. Pretože sa stále viac zariadení pripája k podnikovej sieti, je dôležité, aby firmy chránili svoju infraštruktúru pred kybernetickými hrozbami, ako sú phishing, malvér, neoprávnené sťahovanie a iné.

 

Viete, ako ochrániť vašu firmu pred kybernetickými hrozbami? 

Pochopenie a riešenie bezpečnostných rizík spojených so sieťovými tlačiarmi je dôležité hneď z niekoľkých dôvodov. Okrajovo môžeme spomenúť fyzickú krádež, keď sa neoprávnená osoba zmocní papierových dokumentov s rôznymi citlivými údajmi. K ním sa dostane vniknutím do firmy, čo v mnohých prípadoch nemusí byť až také zložité a dokumenty ležiace na mnohých miestach, od pracovných stolov, až po zásobníky tlačiarne alebo neskartované v koši sú ideálnou príležitosťou. 

Predpokladáme, že dokumenty sú na bezpečných miestach a nikto mimo opravených osôb sa k nim fyzicky nedostane. Máme tu teda podnikovú sieť a množstvo pripojených sieťových tlačiarní. Aké nebezpečenstvo v podobe kybernetických útokov môže hroziť a aké bezpečnostné opatrenia sú potrebné?

 

Najväčšie zraniteľnosti súvisiace so sieťovými tlačiarňami

Nedostatočné zabezpečenie prístupu

Nedostatočné riadenie prístupu k sieťovým tlačiarňam môže viesť k neoprávnenej tlači citlivých dokumentov alebo zneužitiu tlačiarní na útoky.

Zastaraný firmvér a softvér

Neprimeraná aktualizácia firmvéru a softvéru môže vytvárať zraniteľné body pre kybernetické útoky.

Nešifrovaný prenos dát

Nedostatočné šifrovanie dát prenášaných medzi tlačiarňou a zariadeniami v sieti môže umožniť odpočúvanie a zneužitie citlivých informácií.

Nedostatočná správa tlačových úloh

Nedostatočná správa tlačových úloh a nezabezpečené tlačové fronty môžu umožniť útočníkom manipulovať s tlačovými úlohami.

Defaultné prihlasovacie údaje

Nedostatočná zmena defaultných prihlasovacích údajov môže umožniť neoprávnený prístup k tlačiarni.

Nedostatočné auditovanie a sledovanie

Nedostatočné sledovanie tlačových aktivít a nedostatočné auditovanie môže sťažiť odhalenie bezpečnostných incidentov.

Integrita a autenticita tlačových úloh

Nedostatočná kontrola integrity a autenticity tlačových úloh môže viesť k neoprávnenému zásahu do tlačových procesov.

 

Opatrenia eliminujúce riziká kybernetickej hrozby 

Aby spoločnosť a používatelia predchádzali týmto zraniteľnostiam spojenými so sieťovými tlačiarňami je potrebné prijať niekoľko opatrení.

 

Správa prístupových oprávnení

- zavedenie silných hesiel a dvojfaktorovej autentizácie

- obmedzenie prístupu k tlačiarňam iba na oprávnených užívateľov

- pravidelné revízie a aktualizácia prístupových práv

 

Aktualizácia firmvéru a softvéru

-pravidelná aktualizácia firmvéru a softvéru tlačiarní na najnovšie verzie

- monitorovanie bezpečnostných aktualizácií od výrobcov tlačiarní a aplikovanie týchto aktualizácií včas

 

Šifrovanie dát

- zaistenie šifrovania dát prenášaných medzi tlačiarňou a ostatnými zariadeniami v sieti

- používanie šifrovaných protokolov pre komunikáciu s tlačiarňou

 

Správa tlačových úloh

- zavedenie dôkladnej správy tlačových úloh a zabezpečených tlačových frontov

- sledovanie a auditovanie tlačových úloh pre odhalenie nepravidelností

 

Zmena defaultných prihlasovacích údajov

- okamžitá zmena defaultných prihlasovacích údajov pre novo nainštalované tlačiarne

- pravidelná zmena prihlasovacích údajov podľa stanoveného bezpečnostného protokolu

 

Sledovanie a auditovanie

- pravidelné sledovanie tlačových aktivít a auditovanie bezpečnostných udalostí

- reakcie na podozrivé aktivity a incidenty včasné odhalenie bezpečnostných hrozieb

 

Integrita a autenticita tlačových úloh

- zavedenie opatrení na overenie integrity a autenticity tlačových úloh

- implementácia bezpečnostných protokolov pre overenie a ochranu tlačových úloh

 

Nedostatočná ochrana sieťových tlačiarní vo firme môže mať vážny dopad

Strata citlivých dát

Kybernetickí útočníci môžu využiť nedostatočne chránené tlačiarne na získanie citlivých firemných informácií, čo môže viesť k úniku dôverných dát a porušeniu predpisov o ochrane dát.

Finančné straty

Úspešný kybernetický útok na nedostatočne chránené sieťové tlačiarne môže spôsobiť finančné straty v dôsledku výpadku prevádzky, nákladov na obnovu dát a reputačných škôd.

Porušenie súkromia

Nedostatočne chránené tlačiarne môžu byť zneužité na porušenie súkromia zamestnancov a zákazníkov firmy, čo môže mať závažné následky pre povesť spoločnosti.

Strata dôveryhodnosti

Ak dôjde k úniku citlivých informácií alebo narušeniu prevádzky z dôvodu nedostatočnej ochrany sieťových tlačiarní, môže to viesť k strate dôveryhodnosti u zákazníkov a obchodných partnerov.

Právne následky

Nedostatočná ochrana sieťových tlačiarní môže viesť k právnym následkom v dôsledku porušenia predpisov o ochrane dát a súkromia. Mnohé právne predpisy a regulácie, ako napríklad GDPR, vyžadujú, aby boli osobné údaje chránené aj v rámci tlačových a skenovacích procesov. Bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné na plnenie týchto požiadaviek

 

Správna ochrana sieťových tlačiarní je kľúčová pre minimalizáciu rizík, zachovanie bezpečnosti a integrity firemných informácií. Zohľadnenie kľúčových faktorov a prijatie primeraných bezpečnostných opatrení je preto nevyhnutné na minimalizáciu rizík spojených so sieťovými tlačiarňami a zachovanie celkovej bezpečnosti a integrity prostredia.

 

5 dôležitých faktorov

Prevencia je kľúčová

Prevencia je zásadná pre minimalizáciu bezpečnostných rizík spojených so sieťovými tlačiarňami. Aktívna a pravidelná implementácia bezpečnostných opatrení môže výrazne znížiť pravdepodobnosť úspešného kybernetického útoku.

Kombinácia opatrení

Žiadne jednotlivé opatrenia nie je samo o sebe dostatočné na ochranu sieťových tlačiarní. Kombinácia správy prístupových práv, aktualizácií softvéru, šifrovania dát a sledovania aktivít je nevyhnutná pre komplexnú bezpečnosť.

Neustála vigilancia

Bezpečnosť sieťových tlačiarní vyžaduje neustálu pozornosť a starostlivosť. Pravidelné revízie a aktualizácie opatrení sú nevyhnutné v reakcii na neustále sa vyvíjajúce hrozby a bezpečnostné výzvy.

Zapojenie užívateľov

Informovanie a školenie užívateľov je kľúčové pre posilnenie bezpečnostnej kultúry v organizácii. Používatelia by mali byť aktívne zapojení do dodržiavania bezpečnostných protokolov a postupov.

Spolupráca s dodávateľmi

Spolupráca s dodávateľmi tlačiarní a bezpečnostnými odborníkmi môže poskytnúť cenné znalosti a podporu pri zlepšovaní bezpečnosti sieťových tlačiarní.

 

Na záver možno povedať, že správna kombinácia technických opatrení, vzdelávanie užívateľov a pravidelná údržba je nevyhnutná pre minimalizáciu bezpečnostných rizík spojených so sieťovými tlačiarňami. Ako záverečný tip môžeme odporučiť pravidelnú revíziu a aktualizáciu bezpečnostných opatrení spojených so sieťovými tlačiarňami. Bezpečnostné hrozby sa neustále vyvíjajú, a preto je dôležité udržiavať krok s najnovšími bezpečnostnými štandardmi a postupmi. Pravidelná revízia a aktualizácia pomáhajú zaistiť, že sieťové tlačiarne zostávajú chránené pred stále sa meniacimi hrozbami.